• Crank Shaft for MITUSBISHI DAIHATSU HINO OEM SERVICE
  • Crank Shaft for MITUSBISHI DAIHATSU HINO OEM SERVICE
  • Crank Shaft for MITUSBISHI DAIHATSU HINO OEM SERVICE
Crank Shaft for MITUSBISHI DAIHATSU HINO OEM SERVICE

→Product parameters


MITSUBISHI4D30ME013667,23100-41000
4D31MD012320
4D32MD187921
4D33ME-018297
4D34ME136680,ME017354T
4D35
4D36
4D5523111-42001/23111-42000
4D56/4D56TME102601 /MD376961 /23111-4290
4D56T-2(NEW)MD374408/23111-42910
4D68
4G13/4G14/4G1523111-21050
4G18
4G32MD000784
4G33
4G34
4G41MD010667
4G54MD027474/118113
4G63MD187924/346022
4G64MD187921 /346026
4G93MD183525
4G94MD367450
4M40ME202013/ME203551/M D620109
4M40T
6G72MD144525
S4E
S4F
S4S32A20-00010
S4KT4W3989/4W3579
S6KT34320-00010/517671
S6S
S6E
6D14/6D15ME032364
6D14T/6D1STME032800
6D16/6D16TME072197
6D17
6D31TME082505
6D34TME300086
6D20/6D22ME999368
6D24
6D81/6D810
6G74
8DC20/8DC20A
8DC80/8DC81 /8DC82ME997083/M E99935 5
8DC90/8DC91 /8DC92ME996186
 DAIHATSUS75/S76
S88/S89
DL
DG

J05C
 HINOJ08CT13411-2241
W04D13411-1592
W06E13400-1690
EK10013400-1032/13400-1035
EK100-IILonger
ED10013400-1480/13400-1490
EL100
EM100
EFS5013400-1960
EF75013400-3110
EF750LLonger,F17E
EB300
EH70013411-1291
H06C/H07C13411-1583
H07D
DS70
K13C

→Product Introduction